Fact Sheets

Kosovsko-američki obrazovni fond (KAEF) je stalni obrazovni fond koji je posvećen ekonomskom razvoju Kosova kroz obrazovanje kosovskog naroda. KAEF podržava obrazovne programe koji budućim kosovskim liderima obezbeđuju sredstva koja su im potrebna da bi promovisala budući prosperitet zemlje. 

Qëllimi kryesor i EMPOWER Sektori Privat është që ta shtojë aftësinë konkurruese dhe ta lehtësojë krijimin përfshirës të vendeve të punës në sektorët e gatshëm për zhvillim: përpunimin e drurit, rrobat, TIK-un (teknologjinë informative dhe të komunikimeve), efiçiencën e energjisë, turizmin në natyrë dhe sektorët e tjerë që ofrojnë mundësi.

Glavni cilj programa EMPOWER Privatni sektor je da poveća konkurentnost i pomogne inkluzivno stvaranje radnih mesta u izabranim sektorima sa potencijalom da se razvijaju: obrada drveta, odeća, IKT (informaciona i komunikaciona tehnologija), energetska efikasnost, turizam u prirodi i drugi oportunistički sektori.

Përmes Programit Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale (AGRO), USAID-i përqendrohet në rritjen e produktivitetit bujqësor, në tregtueshmëri, dhe përgjegjshmëri ndaj tregjeve, të cilat do të rrisin qëndrueshmërinë dhe konkurrueshërinë e agrobizneseve të synuara Kosovare në tregjet e brendshme dhe të eksportit. 

Kroz program razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti (AGRO), USAID se  fokusira na povećanje poljoprivredne produktivnosti,  tržišnost i odgovor na  tržišta, što će poboljšati  održivost  i konkurentnost ciljnih kosovskih agro-preduzeća na domaćim i izvoznim tržištima.

Pacific Island countries are highly vulnerable to the negative effects of climate change. More than 8.5 million people across the region depend for their livelihood primarily on tourism, fisheries, forestry and agriculture, all of which are highly sensitive to rising sea levels, changing ocean temperatures and acidity, and shifting rainfall and storm patterns. Civil society organizations (CSOs), which play a critical role in the region’s social and economic development, are often hindered by a lack of resources and managerial capacity from responding to climate change challenges.

Promote is USAID’s largest ever investment in women’s empowerment in the world. The Women’s Leadership Development (WLD) program will enable Afghanistan’s most talented young women to become future leaders in government, business, and civil society.

Environmental degradation is a critical concern in Haiti and poses a serious threat to the lives and livelihoods of Haitian citizens. 

By collaborating with the Government of Haiti (GOH) and leveraging key partnerships, USAID is focusing on upgrading infrastructure in existing neighborhoods and increasing access to housing finance. This approach builds on Haitian citizens’ own efforts to secure improved housing and create settlements solutions themselves.

Haiti can also be a difficult place for businesses to thrive, ranking 180 of 189 on the World Bank Ease of Doing Business Index. Despite these challenges, Haiti has had positive economic growth rates since 2011, averaging 3.9 percent over the last four years.

Pages

Last updated: February 06, 2016